baş_banner
Ilatyň saglyk zerurlyklaryna hyzmat edýän önümler.BSGG-nyň maglumatlaryna görä, bu önümler “elmydama, ýeterlik mukdarda, degişli dozalarda, kepillendirilen hil we ýeterlik maglumat bilen we şahsyýetiň we jemgyýetiň alyp biljek bahasyndan” elýeterli bolmaly.

Biohimiýa analizatory

 • Kliniki barlaghana enjamlary üçin lukmançylyk awtomatiki lýumensensiýa analizatory Abbott I2000sr

  Kliniki barlaghana enjamlary üçin lukmançylyk awtomatiki lýumensensiýa analizatory Abbott I2000sr

  Arhitektura ulgamy, himiluminesent mikropartikul immunoassaý (CMIA) kesgitlemek tehnologiýasyna esaslanýan doly awtomatlaşdyrylan immunoassaý ulgamy.

 • Lomaý bahasy Hitachi 7180 Doly awtomatiki biohimiýa analizatory

  Lomaý bahasy Hitachi 7180 Doly awtomatiki biohimiýa analizatory

  Bir wagtyň özünde 86-a çenli element seljerilip bilner
  (Elektrolit derňew bölümi (goşmaça) bilen enjamlaşdyrylanda 89 element bir wagtda analiz edilip bilner)

 • Hitachi 7080 Kliniki awtomatiki himiýa biohimiýa analizatory

  Hitachi 7080 Kliniki awtomatiki himiýa biohimiýa analizatory

  7080 biohimiki seljeriji himiki derňew, peşew barlagy, immunologiki gözden geçirmek we ş.m. nusga hökmünde serum, peşew we serebrospinal suwuklyk bilen ulanylyp bilner we bir wagtyň özünde 36 görnüş tapylyp bilner.Derňew tizligi 360 synag / sagada çenli.Şol bir wagtyň özünde, enjam bir wagtda 4 reagentiň taslama synagy üçin zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler we talap edilişi ýaly adaty bolmadyk taslama synaglaryny geçirip biler.

   

  Synag elementleri:

  Ganyň biohimiki barlagy: bagryň işlemegi, böwrekleriň işlemegi, gan lipidleri, gan glýukozasy, serum belogy we ş.m.

  Immunologiki gözden geçirmek: immunoglobulin, apolipoprotein goşundylary we ş.m.

  Adaty däl elementi ýüze çykarmak.

 • Awtomatiki biohimiki analizator Beckman Au480

  Awtomatiki biohimiki analizator Beckman Au480

  Au480 doly awtomatlaşdyrylan biohimiýa analizatory, kiçi we orta hassahanalarda barlaghanalarda ulanmak üçin işçi biohimiki synag guraly we iri lukmançylyk edaralarynda ulanmak üçin ýöriteleşdirilen ýa-da gyssagly analizator.

 • Awtomatiki biohimiki analizator Beckman Au480

  Awtomatiki biohimiki analizator Beckman Au480

  1 hour Sagatda 400-e çenli fotometrik synagyň geçirilmegi (ISE-ler bilen 800-e çenli), bortda synaglaryň köpelmegi, nusga göwrüminiň peselmegi we aňsat işlemegi bilen AU480 dünýädäki barlaghanalar üçin netijelilik berýär.

  2 、 AU480 awtomatiki biohimiki analizator diňe bir kiçi we orta hassahanalar üçin amatly esasy biohimiki synag guraly bolman, eýsem iri lukmançylyk edaralary üçin amatly hünärmen ýa-da gyssagly analizçi.AU480 awtomatiki biohimiki analizator, biohimiki seljeriş ulgamynda sanly awtobus tehnologiýasy (Controller Area Network CAN tehnologiýasy) amalyny ýerine ýetirer, derňew tizligi 400 fotometrik synag / sagatda, elektrolit 600 synag / sagatda, üstesine-de 63 onlaýn synag taslamasy we ulanyjy tarapyndan kesgitlener nusga gaýtadan işlemek, AU480 awtomatiki biohimiýa analizatoryny laboratoriýa synagyňyzyň islegini doly kanagatlandyryp biler.

 • Lukmançylyk ikinji el awto biohimiýa analizleýji enjam Au640

  Lukmançylyk ikinji el awto biohimiýa analizleýji enjam Au640

  1 Used Ulanylan enjamlar “Olympus AU640” himiýa analizatory doly abatlandy we esbaplar bilen doly.Gowy iş.

  2 、 Bu ýokary tizlikli awtomatlaşdyrylan analizator, sagatda 1200 synagy gaýtadan işlemek bilen, iň uly pyýada ýoly üpjün etmek üçin dürli himiýa-immun synaglaryny tertipleşdirýär.Täze AU640 diňe bir “Olympus AU600” -iň subut edilen tehnologiýasyny öz içine alman, eýsem ulanylyş aňsatlygyny ýokarlandyrmak we has güýçli öndürijilik üpjün etmek üçin täze AU400-iň soňky gazananlaryny hem öz içine alýar.

  3 、 AU680 awtomatiki biohimiki analizator, iri we adaty Hytaý lukmançylyk hassahanalarynyň barlaghanalary üçin esasy biohimiki analizator, ýöne iri lukmançylyk edaralaryna ýa-da gyssagly derňewçilere hem degişlidir.AU680 awtomatiki biohimiki analizator, “Controller Area Network CAN” tehnologiýasyny biohimiki derňew ulgamyna ulanýar we derňew tizligi 800 fotometrik synag sagadyna we 600 elektrolit synag sagadyna ýetip biler.Mundan başga-da, 63 onlaýn synag elementi we ösen ýol dizaýny (garaşsyz yza çekiji ýol) bilen, AU680 doly awtomatiki biohimiki analizator, laboratoriýa synag islegleriňizi doly kanagatlandyryp biler.

 • Kliniki laboratoriýa seljeriş gurallary Au400 Immunoassay analizatory

  Kliniki laboratoriýa seljeriş gurallary Au400 Immunoassay analizatory

  Siňdiriş diapazony 0-3.0od, goşa tolkun uzynlygy re modeimi kabul edilip bilner
  Bu gural in vitro diagnozy üçin guraldyr.Plazmany, serumy, peşewi, pleýural we asitleri, serebrospinal suwuklygy we beýleki nusgalary biohimiki seljermek üçin doly awtomatlaşdyrylan ulgam.Gural sagatda 400 elementi synap biler we netijeleri gönüden-göni kompýuter arkaly geçirip we çap edip biler.Çalt we takyk artykmaçlyklary bar.

 • Abbott I1000sr Abbott Analizator Medisina Lukmançylyk Awtomatiki Luminesensiýa Analizatory Abbott I1000sr Kliniki barlaghana enjamlary üçin

  Abbott I1000sr Abbott Analizator Medisina Lukmançylyk Awtomatiki Luminesensiýa Analizatory Abbott I1000sr Kliniki barlaghana enjamlary üçin

  Arhitektor I000SR ulgamy, himiluminesent mikropartikul immunoanalizi (CMIA) kesgitlemek tehnologiýasyna esaslanýan awtomatiki immunoanaliz ulgamy.Arhitektor I000SR ulgamy, makromolekulalary we kiçi molekulalary ýüze çykarmak üçin tötänleýin, üznüksiz, ileri tutulýan we awtomatiki usulda gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär.

 • Kliniki barlaghana enjamlary üçin lukmançylyk awtomatiki lýumensensiýa analizatory Abbott I2000sr

  Kliniki barlaghana enjamlary üçin lukmançylyk awtomatiki lýumensensiýa analizatory Abbott I2000sr

  Arhitektura ulgamy, himiluminesent mikropartikul immunoanalizi (CMIA) kesgitlemek tehnologiýasyna esaslanýan awtomatiki immunoanaliz ulgamy.Arhitektura ulgamy, uly molekulalary we kiçi molekulalary kesgitläp bilýän tötänleýin, üznüksiz, ileri tutulýan we awtomatiki gaýtadan işlemek re iniminde işledilip bilner.Ulgam modully seriýadyr we biohimiki C8000 modullary bilen birleşdirilip bilner, bularyň hemmesine gözegçilik merkezi arkaly gözegçilik edip bolýar we nusgalary gaýtadan işlemek modullarynyň toplumy arkaly daşap we bejerip bolýar.

 • A-Faith Hitachi 7020 himiýa analizatory täzelendi Laboratoriýa enjamlary üçin awtomatiki biohimiýa analizator enjamy

  A-Faith Hitachi 7020 himiýa analizatory täzelendi Laboratoriýa enjamlary üçin awtomatiki biohimiýa analizator enjamy

  Hitachi 7020 awtomatiki biohimiki analizatoryň funksiýa parametrleri: 1.Maksimum 36 synag, hemişelik tizlik sagatda 200 synag.2, duýgur esasly LCD operasiýa ekrany hytaýly ulanyjylar üçin ýörite işlenip düzüldi.3. Spektrofotometrik ulgam dünýäde ilkinji fazasyz çyzylan konkaw örtügi ulanýar (Hitachi tarapyndan patentlenen).Synag aralygy 340-800nm, saýlamak üçin 12 tolkun uzynlygy, hyzmat möhleti 20 ýyla, çyzykly siňdiriş aralygy 0-3.2Abs.

 • Lomaý bahasy Hitachi 7180 Doly awtomatiki biohimiýa analizatory

  Lomaý bahasy Hitachi 7180 Doly awtomatiki biohimiýa analizatory

  7080 biohimiki seljeriji himiki derňew, peşew barlagy, immunologiki gözden geçirmek we ş.m. nusga hökmünde serum, peşew we serebrospinal suwuklyk bilen ulanylyp bilner we bir wagtyň özünde 36 görnüş tapylyp bilner.Derňew tizligi 360 synag / sagada çenli.Şol bir wagtyň özünde, enjam bir wagtda 4 reagentiň taslama synagy üçin zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler we talap edilişi ýaly adaty bolmadyk taslama synaglaryny geçirip biler.

   

  Synag elementleri:

  Ganyň biohimiki barlagy: bagryň işlemegi, böwrekleriň işlemegi, gan lipidleri, gan glýukozasy, serum belogy we ş.m.

  Immunologiki gözden geçirmek: immunoglobulin, apolipoprotein goşundylary we ş.m.

  Adaty däl elementi ýüze çykarmak.

 • Kliniki enjamlar Au5800 awtomatiki biohimiki analizatory täzeleýär

  Kliniki enjamlar Au5800 awtomatiki biohimiki analizatory täzeleýär

  1 、 Beckman Kurt AU5800 awtomatiki biohimiki analizator uly ýa-da gaty uly kliniki barlaghanalar we täjirçilik barlaghanalary üçin niýetlenendir, awtomatiki biohimiki analizator laboratoriýa synaglarynyň mukdaryna görä düzülip bilner.Kompaniýanyň önümleriniň takyklygyna, ykdysadyýetine we ýönekeýligine eýermekden başga-da, täze awtomatiki biohimiki derňew ulgamy has çeýe we akylly aýratynlyklar bilen hem goşuldy.Ösen ösen hil dolandyryş dolandyryş ulgamy (QMS) gözleg hiliniň täzeligini getirer.
  2 、 AU5800 awtomatiki biohimiki analizator seriýasy üç sany garaşsyz ýol akylly nusga geçiriş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Adaty nusga synaglary wagtynda gyssagly nusgalar goşulanda ýa-da meýilleşdirilmedik nusgalar seljeriş bölüminiň üstünden bökmeli bolanda, aýratyn ähmiýetli ýol çarçuwaly transport üçin has çeýe warianty üpjün edýär.

12Indiki>>> Sahypa 1/2
: