Kliniki enjamlar Au5800 awtomatiki biohimiki analizatory täzeleýär

Gysga düşündiriş:

Awtomatlaşdyrylan biohimiki analizator (Beckman Coulter au5800)
“Beckman Coulter au5800” doly awtomatlaşdyrylan biohimiki analizator, uly ýa-da ultra iri kliniki we täjirçilik barlaghanalarynda ulanmak üçin niýetlenen we laboratoriýada ýüze çykaryş mukdaryna esaslanyp özbaşdak düzülen doly awtomatlaşdyrylan biohimiki analizator.Kompaniýamyzyň önümleriniň takyklygyna, ykdysadyýetine we ýönekeýligine eýermekden başga-da, täze doly awtomatlaşdyrylan biohimiki seljeriş ulgamy has çeýe we akylly aýratynlyklary öz içine alýar we ösen doly göwrümli hil dolandyryş ulgamy (QMS) gözlegiň hilini üýtgeder.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

2021-04-30_21-15-25_387
au5800

Akylly nusga gowşuryş ulgamy

Au5800 doly awtomatlaşdyrylan biohimiýa seljeriji seriýasy üç aýry ýol üçin akylly nusga gowşuryş ulgamy bilen düzüldi.Bagyşlanan ileri tutulýan ýollar, adaty nusga synag wagtynda ýüze çykýan nusgalar goşulanda ýa-da meýilleşdirilmedik nusgalar derňew birliginden geçmek üçin bökmek ýoluny talap edende, raf geçirmek üçin has çeýe warianty üpjün edýär.

Adingükleme meýdany

• göçürilýän nusga gaplar
• Üznüksiz sanjym bilen bir wagtda 400 nusga üçin 2x20 nusgalyk rack ýüklemek ukyby
• Au maşgalasy üçin umumy nusga eýesi
• sanjym üçin dürli ululykdaky turbalar garylyp bilner

Artykmaç sanjym (STAT) porty

• au5800 doly awtomatlaşdyrylan biohimiýa analizatory bir wagtyň özünde 20 nusga alyp biler
• adaty nusgalardan has ýokary ähmiýet, öwrüm wagtynyň has gysga bolmagyna getirýär
• kalibrleme we hil gözegçilik nusgalary ýüklenende adaty nusgalardan has ileri tutulýar
Has çalt we ýokary öndürijilik

Modulyň kompozisiýa derňew ulgamy

• birden 4 sany analitiki birlik islege bagly, ýeke ýa-da goşa ISE birlikleri islege bagly
• kesgitleme tizligi sagatda 2000-den 9800 synagy öz içine alýar

Qualityokary hilli nusga almak, reaksiýa (inkubasiýa) we kolorimetriki ulgam

• 3,6 sekunt ýükleme sikli bilen iki golly iki zond dizaýny
Testeke synag nusgasynyň ululygy 1 μ 50-den pes ultra mikro nusga alma usuly, iň pes reaksiýa göwrümi 80 μ L-den pesdi
• Gurlan hemişelik temperatura aýlanyşygy, has durnukly temperatura bilen gury inkubasiýa ulgamy
• hemişelik kwars aýna kwetleri
• ähli sanly awtobus tehnologiýasyny (tehnologiýa edip biler) ulanyp, ýüklemek, garyşdyrmak we fotometriýada takyklygy ýokarlandyrmak;

Takyk nusga almagyň dolandyryş usullary

• güýçli köpürgi kesgitlemek tehnologiýasy
• ýokary duýgur palta barlamagyň usuly
• antikollisiýa garşy goragy barlamak

Giňeldilen umumy arassalaýyş ulgamy

• ýyly basgançakly ýuwmak bilen köp basgançakly reaksiýa käsäni arassalamak ulgamy
• köp kelleli aýlawly garyjy bar ýuwmak ulgamy
• şarlawuk zondyny ýuwmak ulgamy
Has täsirli we gysga prosesler

Ajaýyp nusga ýol dizaýny

• adatdan daşary ýagdaý nusgalaryny tötänleýin barlamaga mümkinçilik berýän garaşsyz üç ýol nusgasy gowşuryş usuly (yzygiderli nusga ýoly, gyssagly nusga ýoly we yzyna gaýtaryş ýoly).
• Ultra ýokary 400 nusga, şol bir wagtyň özünde enjamdan has köp işlemek üçin alynýar
• ýeke özi durmak, gyssagly nusga ýerleşýän ýeri sanjymy ileri tutýar
• birikdirip boljak doly laboratoriýa awtomatlaşdyrylan turbageçiriji
Has çeýe we amatly amal

Ösen gündelik OS

• ähli hytaý operasiýa platformasyny mähirli görüň
• täze grafiki ulanyjy interfeýsi (GUI)
• ýagdaý ýagdaýyna gözegçilik

Gündelik tehniki hyzmatyň arzan bahasy

• Gurlan hemişelik temperatura aýlanyşygy bolan gury inkubasiýa ulgamy gündelik hyzmaty azaldýar
• gündelik tehniki hyzmat ýygylygynyň peselmegi bilen hemişelik kwars aýna kubetleri
Giňişleýin tehniki hyzmat proseduralary
• gurallar, düzedişler we ýerleşdirişsiz 60 sekunt tehniki hyzmat proseduralary üçin ýönekeý we çalt 3 ädim
Eraşyl we ekologiýa taýdan arassa düşünje

Greenaşyl we ekologiýa taýdan arassa filosofiýa bilen meşgullanmak

• öňki nesil önümleri bilen deňeşdirilende 40% -e çenli pes reagent sarp edilişi we elektrik energiýasynyň sarp edilişi 60% pes
• bir gezek ulanylýan sarp etmek (gury inkubasiýa ulgamy, hemişelik kwars aýna kwet)
• az ses çykarýar (60dB çenli) we galyndylary
Uly ýa-da ultra iri kliniki barlaghanalar we täjirçilik barlaghanalary üçin döredilen doly awtomatlaşdyrylan biohimiki gözleg ulgamlary.
Bir wagtyň özünde 4 modula çenli modul dizaýny, ýeke-täk modul 2000 synag / ultra ýokary öndürijilikli spektrofotometriýa synagy.
Laboratoriýadaky sagatda 2000-den 9800 synagy öz içine alýan gözlegleriň mukdaryna görä özbaşdak düzülip bilner
Birnäçe konfigurasiýa, 1-den 4-e çenli analitiki birlik islege bagly.
* Her bölüm enjamda bir wagtyň özünde 54 elemente çenli zatlary barlaýar.
* Doly toplum 120-e çenli derňew elementini öňünden kesgitläp biler.
Bir ýa-da goşa ISE öýjükleri islege bagly.
Akylly grafiki ulanyjy interfeýsi.
Takyk Microsampling usullary bilen, ýekeje synag nusgasynyň ululygy 1,0 μ l pes bolup biler.Jemi reaksiýanyň göwrümi 80 μ l as pesdi
Ultra ýokary 400 nusga, şol bir wagtyň özünde güýji alýar, enjamdan daşary iş wagtyňyzy köpeldýär
Garaşsyz üç ýol nusgasy gowşuryş serişdesi - yzygiderli nusga ýollaryny, gyssagly nusga ýollaryny we yzyna gaýtarmak ýollaryny öz içine alýar.
* Hakyky gyssagly synag tötänleýin synag.
Ösen ösen doly ölçegli dolandyryş ulgamy (QMS) gözlegiň hilinde öwrülişik bolar.
Gündelik amallary ýönekeýleşdirýän ýönekeý we çalt 3 basgançakly 60 s tehniki hyzmat proseduralary.
Doly laboratoriýa awtomatlaşdyryş turbasyna birikmek üçin niýetlenendir
Iki ýükleme ulgamy we goşa kolorimetriki ulgam.
Au maşgalasyna mahsus nokat çeşmesi ulgamy bar.
Arzan bahadan hemişelik, ýokary hilli kwars aýna kuwwetleri.
Uzak ömri ion saýlaýjy elektrod.
Doly gözleg netijeleri yzarlanýar.
Aragatnaşyksyz gury we hemişelik temperatura re iniminde inkubasiýa, temperatura gözegçilik has takyk we durnukly.
Specialörite garyş usuly bilen, garyş zolagy hepdede iki gezek garyşmak bilen arassalanýar, bu bir wagtyň özünde garyş bilen ýuwmaga mümkinçilik berýär we guralyň işleýiş netijeliligini ýokarlandyrýar.
Iňňeli reagent iňňeleri ikinji derejeli hapalanmazdan "" şarlawuk "görnüşinde ýuwulýar
Kwetler has içgin ýuwulmagyny üpjün etmek üçin dokuz basgançakda ýuwuldy
Suwuk konsentrirlenen reagentler, maşynyň durnuklylygyna has uzyn, uly çüýşäniň synag mukdary we ýükden çykýan reagentleriň we reagent ýitgileriniň ýygylygyny azaltdy.
Chinesehli hytaý operasiýa programma üpjünçiliginiň grafiki belgisi.
Derňew ulgamy: gyssagly synag mümkinçilikleri bolan tötänleýin sanjym doly awtomatiki biohimiki derňew ulgamy.
Analitik ýörelge: spektrofotometriýa we potensiometriýa.
Derňewiň görnüşleri: ahyrky nokat usuly, nyrh usuly, kesgitleme wagty usuly we gytaklaýyn ion saýlaýjy elektrod usuly (ISE).
Analitik usullar kolorimetriki, turbidimetriki, lateks aglýutinasiýa, birmeňzeş ferment immunoassaý we gytaklaýyn ion saýlaýjy elektrod (ISE) ulanyldy.
Synag menýu elementleri: 125 zat.
Programmirläp boljak taslama parametrleri: 120 zat.
Harytlary bir wagtda kesgitlemek:
Au5811 bir analitik birlik (bir ISE birligi bilen): 57 zat.
Au5821 iki derňew birligi (bir ISE birligi bilen): 111 element.
Au5831 üç sany analitik birlik (bir ISE birligi bilen): 120 zat.
Au5841 dört analitik birlik (bir ISE birligi bilen): 120 zat.
Synag tizligi:
Au5811 bir analitiki birlik (bir ISE birligi bilen): 2000-e çenli spektrofotometrik synag we sagatda 900 ion saýlama elektrod synaglary.
Au5821 iki analitik birlik (bir ISE birligi bilen): 4000 spektrofotometrik synag / sag we 900 ion saýlama elektrod synagy / sag.
Au5831 üç sany analitiki birlik (bir ISE birligi bilen): 6000-e çenli spektrofotometrik synag we sagatda 900-e çenli saýlama elektrod synaglary.
Au5841 dört analitik birlik (bir ISE birligi bilen): 8000 spektrofotometrik synag / sag we 900 iona çenli saýlama elektrod synaglary / sag.
ISE bölümi (islege görä): bir analitik birlik: sagatda 900 synag.
Iki analitik birlik: 1800-e çenli synag / sag.
Mysal görnüşi: serum, plazma, peşew we / ýa-da beýleki suwuklyklar
Nusga göwrümi: 400 nusga (2x200 rack birligi).
Her raf üçin 10 sany nusga (asyl turba we ştrih-kod skaneri bilen).
Gyssagly kömek nusgalary gyssagly kömek nokadyna sanjym edildi.
Nusga turbasy: asyl nusga turbasy we alikot nusga turbasy: içki diametri 9-15 mm, beýikligi 55 - 102 mm: höwürtgeleýän mikrosample käse.
Nusga ululygy: 1,0 μ L - 17 μ L (0,1 μ L ädim).
Hiliň seljermesi: lipemiki gan, gemoliz, sarylyk indeksiniň palta tapylmagy we antikollisiýa garşy gorag barlagy.
Ştrih-kod formatynyň nusgasy: garyşyk ştrih-kod formaty: NW7 (Codabar), 39-njy kody, 128 kody, 5 sany biri-birine bagly we 5 sany STD-den 2-si, ISBT kody 128.
Reagent bin: R1: 54 pozisiýa, R2: 54 pozisiýa;Reagent tanklaryň hemmesi 4 ° C-12 ° C-de sowadyldy.
Reaksiýa käsesi: hemişelik kwars aýna kwet.
Reaksiýanyň temperaturasy: 37 ° C.
Reaksiýa kubogynyň inkubasiýa tertibi: gury inkubasiýa.
Tolkun uzynlygy: 13 tolkun uzynlygy, 340-800 nm, bir / goşa tolkun uzynlygy synagy.
Kalibrleme: göni, döwülen çyzyk, takmynan egrilik, çyzykly funksiýa, esasy egrilik.
Awtomatlaşdyrylan ösen kalibrleme.
7 nokada çenli bir egrilik üçin 200-e çenli kalibrleýjini öňünden kesgitläp bolýar.
Taryhy kalibrleme grafiki maglumatlary saklanyp bilner.
QC: Westgard QC düzgünlerinde gurlan, ekiz ýer
Lewi Jennings grafiki düzgünleri, 100 dolandyryş üçin öňünden kesgitlenen,
10 derejeli QC çenli ýekeje element.
Refleks synagy: ulanyjy kesgitlenildi.
Awtomatlaşdyrylan nusga predilute: nusgany azaltmak / artdyrmak ýa-da predilute retest (5 - 100 esse eritme).
Onlaýn: ähli taraplaýyn we iki taraplaýyn aragatnaşyk üçin elýeterli.
Operasiýa ulgamy: Windows ® XP Professional.
Maglumatlary saklamak: 100000-den gowrak nusga üçin gaty diski saklaýan ýer.
Synagdan geçirilen 400000-e çenli reaksiýa gözegçilik edildi.
Daşarky USB ammary.
Elektrik üpjünçiligi: 220 - 240V (üýtgeme + / - 10%).
Suwuň elýeterliligi:
Suwuň ortaça sarp edilişi: au5811: 63.5 L / sag.
Au5821: 125.5 L / sag.
Au5831: 187.5 L / sag.
Au5841: 249.5 L / sag.
ISE: 1.5 L / sag / öýjük.
Suwuň hili: Deionizirlenen suw gapagy II, bakteriýalar erkin, üznüksiz üpjünçilik.
Geçirijiligi: 0,5 μ μ M süzgüçde we töwereginde 2,0 μ S / sm ýetmek üçin süzülýär.
Temperatura we çyglylyk: 18 ° C - 32 ° C, 40% - 80% degişlilikde çyglylyk (garynlaşma ýok).
Zeýkeş talaplary: galyndy nasosynda gurlan.
Zeýkeş talaplary: poldan iň beýikligi <1,5m.
Ölçeg

2021-04-30_21-15-25_387

Akylly nusga gowşuryş ulgamy

Au5800 doly awtomatlaşdyrylan biohimiýa seljeriji seriýasy üç aýry ýol üçin akylly nusga gowşuryş ulgamy bilen düzüldi.Bagyşlanan ileri tutulýan ýollar, adaty nusga synag wagtynda ýüze çykýan nusgalar goşulanda ýa-da meýilleşdirilmedik nusgalar derňew birliginden geçmek üçin bökmek ýoluny talap edende, raf geçirmek üçin has çeýe warianty üpjün edýär.

Adingükleme meýdany

• göçürilýän nusga gaplar
• Üznüksiz sanjym bilen bir wagtda 400 nusga üçin 2x20 nusgalyk rack ýüklemek ukyby
• Au maşgalasy üçin umumy nusga eýesi
• sanjym üçin dürli ululykdaky turbalar garylyp bilner

Artykmaç sanjym (STAT) porty

• au5800 doly awtomatlaşdyrylan biohimiýa analizatory bir wagtyň özünde 20 nusga alyp biler
• adaty nusgalardan has ýokary ähmiýet, öwrüm wagtynyň has gysga bolmagyna getirýär
• kalibrleme we hil gözegçilik nusgalary ýüklenende adaty nusgalardan has ileri tutulýar
Has çalt we ýokary öndürijilik

Modulyň kompozisiýa derňew ulgamy

• birden 4 sany analitiki birlik islege bagly, ýeke ýa-da goşa ISE birlikleri islege bagly
• kesgitleme tizligi sagatda 2000-den 9800 synagy öz içine alýar

Qualityokary hilli nusga almak, reaksiýa (inkubasiýa) we kolorimetriki ulgam

• 3,6 sekunt ýükleme sikli bilen iki golly iki zond dizaýny
Testeke synag nusgasynyň ululygy 1 μ 50-den pes ultra mikro nusga alma usuly, iň pes reaksiýa göwrümi 80 μ L-den pesdi
• Gurlan hemişelik temperatura aýlanyşygy, has durnukly temperatura bilen gury inkubasiýa ulgamy
• hemişelik kwars aýna kwetleri
• ähli sanly awtobus tehnologiýasyny (tehnologiýa edip biler) ulanyp, ýüklemek, garyşdyrmak we fotometriýada takyklygy ýokarlandyrmak;

Takyk nusga almagyň dolandyryş usullary

• güýçli köpürgi kesgitlemek tehnologiýasy
• ýokary duýgur palta barlamagyň usuly
• antikollisiýa garşy goragy barlamak

Giňeldilen umumy arassalaýyş ulgamy

• ýyly basgançakly ýuwmak bilen köp basgançakly reaksiýa käsäni arassalamak ulgamy
• köp kelleli aýlawly garyjy bar ýuwmak ulgamy
• şarlawuk zondyny ýuwmak ulgamy
Has täsirli we gysga prosesler

Ajaýyp nusga ýol dizaýny

• adatdan daşary ýagdaý nusgalaryny tötänleýin barlamaga mümkinçilik berýän garaşsyz üç ýol nusgasy gowşuryş usuly (yzygiderli nusga ýoly, gyssagly nusga ýoly we yzyna gaýtaryş ýoly).
• Ultra ýokary 400 nusga, şol bir wagtyň özünde enjamdan has köp işlemek üçin alynýar
• ýeke özi durmak, gyssagly nusga ýerleşýän ýeri sanjymy ileri tutýar
• birikdirip boljak doly laboratoriýa awtomatlaşdyrylan turbageçiriji
Has çeýe we amatly amal

Ösen gündelik OS

• ähli hytaý operasiýa platformasyny mähirli görüň
• täze grafiki ulanyjy interfeýsi (GUI)
• ýagdaý ýagdaýyna gözegçilik

Gündelik tehniki hyzmatyň arzan bahasy

• Gurlan hemişelik temperatura aýlanyşygy bolan gury inkubasiýa ulgamy gündelik hyzmaty azaldýar
• gündelik tehniki hyzmat ýygylygynyň peselmegi bilen hemişelik kwars aýna kubetleri
Giňişleýin tehniki hyzmat proseduralary
• gurallar, düzedişler we ýerleşdirişsiz 60 sekunt tehniki hyzmat proseduralary üçin ýönekeý we çalt 3 ädim
Eraşyl we ekologiýa taýdan arassa düşünje

Greenaşyl we ekologiýa taýdan arassa filosofiýa bilen meşgullanmak

• öňki nesil önümleri bilen deňeşdirilende 40% -e çenli pes reagent sarp edilişi we elektrik energiýasynyň sarp edilişi 60% pes
• bir gezek ulanylýan sarp etmek (gury inkubasiýa ulgamy, hemişelik kwars aýna kwet)
• az ses çykarýar (60dB çenli) we galyndylary
Uly ýa-da ultra iri kliniki barlaghanalar we täjirçilik barlaghanalary üçin döredilen doly awtomatlaşdyrylan biohimiki gözleg ulgamlary.
Bir wagtyň özünde 4 modula çenli modul dizaýny, ýeke-täk modul 2000 synag / ultra ýokary öndürijilikli spektrofotometriýa synagy.
Laboratoriýadaky sagatda 2000-den 9800 synagy öz içine alýan gözlegleriň mukdaryna görä özbaşdak düzülip bilner
Birnäçe konfigurasiýa, 1-den 4-e çenli analitiki birlik islege bagly.
* Her bölüm enjamda bir wagtyň özünde 54 elemente çenli zatlary barlaýar.
* Doly toplum 120-e çenli derňew elementini öňünden kesgitläp biler.
Bir ýa-da goşa ISE öýjükleri islege bagly.
Akylly grafiki ulanyjy interfeýsi.
Takyk Microsampling usullary bilen, ýekeje synag nusgasynyň ululygy 1,0 μ l pes bolup biler.Jemi reaksiýanyň göwrümi 80 μ l as pesdi
Ultra ýokary 400 nusga, şol bir wagtyň özünde güýji alýar, enjamdan daşary iş wagtyňyzy köpeldýär
Garaşsyz üç ýol nusgasy gowşuryş serişdesi - yzygiderli nusga ýollaryny, gyssagly nusga ýollaryny we yzyna gaýtarmak ýollaryny öz içine alýar.
* Hakyky gyssagly synag tötänleýin synag.
Ösen ösen doly ölçegli dolandyryş ulgamy (QMS) gözlegiň hilinde öwrülişik bolar.
Gündelik amallary ýönekeýleşdirýän ýönekeý we çalt 3 basgançakly 60 s tehniki hyzmat proseduralary.
Doly laboratoriýa awtomatlaşdyryş turbasyna birikmek üçin niýetlenendir
Iki ýükleme ulgamy we goşa kolorimetriki ulgam.
Au maşgalasyna mahsus nokat çeşmesi ulgamy bar.
Arzan bahadan hemişelik, ýokary hilli kwars aýna kuwwetleri.
Uzak ömri ion saýlaýjy elektrod.
Doly gözleg netijeleri yzarlanýar.
Aragatnaşyksyz gury we hemişelik temperatura re iniminde inkubasiýa, temperatura gözegçilik has takyk we durnukly.
Specialörite garyş usuly bilen, garyş zolagy hepdede iki gezek garyşmak bilen arassalanýar, bu bir wagtyň özünde garyş bilen ýuwmaga mümkinçilik berýär we guralyň işleýiş netijeliligini ýokarlandyrýar.
Iňňeli reagent iňňeleri ikinji derejeli hapalanmazdan "" şarlawuk "görnüşinde ýuwulýar
Kwetler has içgin ýuwulmagyny üpjün etmek üçin dokuz basgançakda ýuwuldy
Suwuk konsentrirlenen reagentler, maşynyň durnuklylygyna has uzyn, uly çüýşäniň synag mukdary we ýükden çykýan reagentleriň we reagent ýitgileriniň ýygylygyny azaltdy.
Chinesehli hytaý operasiýa programma üpjünçiliginiň grafiki belgisi.
Derňew ulgamy: gyssagly synag mümkinçilikleri bolan tötänleýin sanjym doly awtomatiki biohimiki derňew ulgamy.
Analitik ýörelge: spektrofotometriýa we potensiometriýa.
Derňewiň görnüşleri: ahyrky nokat usuly, nyrh usuly, kesgitleme wagty usuly we gytaklaýyn ion saýlaýjy elektrod usuly (ISE).
Analitik usullar kolorimetriki, turbidimetriki, lateks aglýutinasiýa, birmeňzeş ferment immunoassaý we gytaklaýyn ion saýlaýjy elektrod (ISE) ulanyldy.
Synag menýu elementleri: 125 zat.
Programmirläp boljak taslama parametrleri: 120 zat.
Harytlary bir wagtda kesgitlemek:
Au5811 bir analitik birlik (bir ISE birligi bilen): 57 zat.
Au5821 iki derňew birligi (bir ISE birligi bilen): 111 element.
Au5831 üç sany analitik birlik (bir ISE birligi bilen): 120 zat.
Au5841 dört analitik birlik (bir ISE birligi bilen): 120 zat.
Synag tizligi:
Au5811 bir analitiki birlik (bir ISE birligi bilen): 2000-e çenli spektrofotometrik synag we sagatda 900 ion saýlama elektrod synaglary.
Au5821 iki analitik birlik (bir ISE birligi bilen): 4000 spektrofotometrik synag / sag we 900 ion saýlama elektrod synagy / sag.
Au5831 üç sany analitiki birlik (bir ISE birligi bilen): 6000-e çenli spektrofotometrik synag we sagatda 900-e çenli saýlama elektrod synaglary.
Au5841 dört analitik birlik (bir ISE birligi bilen): 8000 spektrofotometrik synag / sag we 900 iona çenli saýlama elektrod synaglary / sag.
ISE bölümi (islege görä): bir analitik birlik: sagatda 900 synag.
Iki analitik birlik: 1800-e çenli synag / sag.
Mysal görnüşi: serum, plazma, peşew we / ýa-da beýleki suwuklyklar
Nusga göwrümi: 400 nusga (2x200 rack birligi).
Her raf üçin 10 sany nusga (asyl turba we ştrih-kod skaneri bilen).
Gyssagly kömek nusgalary gyssagly kömek nokadyna sanjym edildi.
Nusga turbasy: asyl nusga turbasy we alikot nusga turbasy: içki diametri 9-15 mm, beýikligi 55 - 102 mm: höwürtgeleýän mikrosample käse.
Nusga ululygy: 1,0 μ L - 17 μ L (0,1 μ L ädim).
Hiliň seljermesi: lipemiki gan, gemoliz, sarylyk indeksiniň palta tapylmagy we antikollisiýa garşy gorag barlagy.
Ştrih-kod formatynyň nusgasy: garyşyk ştrih-kod formaty: NW7 (Codabar), 39-njy kody, 128 kody, 5 sany biri-birine bagly we 5 sany STD-den 2-si, ISBT kody 128.
Reagent bin: R1: 54 pozisiýa, R2: 54 pozisiýa;Reagent tanklaryň hemmesi 4 ° C-12 ° C-de sowadyldy.
Reaksiýa käsesi: hemişelik kwars aýna kwet.
Reaksiýanyň temperaturasy: 37 ° C.
Reaksiýa kubogynyň inkubasiýa tertibi: gury inkubasiýa.
Tolkun uzynlygy: 13 tolkun uzynlygy, 340-800 nm, bir / goşa tolkun uzynlygy synagy.
Kalibrleme: göni, döwülen çyzyk, takmynan egrilik, çyzykly funksiýa, esasy egrilik.
Awtomatlaşdyrylan ösen kalibrleme.
7 nokada çenli bir egrilik üçin 200-e çenli kalibrleýjini öňünden kesgitläp bolýar.
Taryhy kalibrleme grafiki maglumatlary saklanyp bilner.
QC: Westgard QC düzgünlerinde gurlan, ekiz ýer
Lewi Jennings grafiki düzgünleri, 100 dolandyryş üçin öňünden kesgitlenen,
10 derejeli QC çenli ýekeje element.
Refleks synagy: ulanyjy kesgitlenildi.
Awtomatlaşdyrylan nusga predilute: nusgany azaltmak / artdyrmak ýa-da predilute retest (5 - 100 esse eritme).
Onlaýn: ähli taraplaýyn we iki taraplaýyn aragatnaşyk üçin elýeterli.
Operasiýa ulgamy: Windows ® XP Professional.
Maglumatlary saklamak: 100000-den gowrak nusga üçin gaty diski saklaýan ýer.
Synagdan geçirilen 400000-e çenli reaksiýa gözegçilik edildi.
Daşarky USB ammary.
Elektrik üpjünçiligi: 220 - 240V (üýtgeme + / - 10%).
Suwuň elýeterliligi:
Suwuň ortaça sarp edilişi: au5811: 63.5 L / sag.
Au5821: 125.5 L / sag.
Au5831: 187.5 L / sag.
Au5841: 249.5 L / sag.
ISE: 1.5 L / sag / öýjük.
Suwuň hili: Deionizirlenen suw gapagy II, bakteriýalar erkin, üznüksiz üpjünçilik.
Geçirijiligi: 0,5 μ μ M süzgüçde we töwereginde 2,0 μ S / sm ýetmek üçin süzülýär.
Temperatura we çyglylyk: 18 ° C - 32 ° C, 40% - 80% degişlilikde çyglylyk (garynlaşma ýok).
Zeýkeş talaplary: galyndy nasosynda gurlan.
Zeýkeş talaplary: poldan iň beýikligi <1,5m.
Ölçeg


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    :