Kliniki laboratoriýa seljeriş gurallary Au400 Immunoassay analizatory

Gysga düşündiriş:

1. Ady we nusgasy
Guralyň ady: awtomatiki analizator
Model: AU400

 

2 öndüriji
Olympaponiýa “Olympus optics Co., Ltd.”

 

3 kesgitleme aralygy
Tolkun uzynlygyny ölçemek: 13 tolkun uzynlygy, 340-800m
Siňdiriş diapazony 0-3.0od, goşa tolkun uzynlygy re modeimi kabul edilip bilner


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu gural in vitro diagnozy üçin guraldyr.Plazmany, serumy, peşewi, pleýural we asitleri, serebrospinal suwuklygy we beýleki nusgalary biohimiki seljermek üçin doly awtomatlaşdyrylan ulgam.Gural sagatda 400 elementi synap biler we netijeleri gönüden-göni kompýuter arkaly geçirip we çap edip biler.Çalt we takyk artykmaçlyklary bar.

“Olympus AU400” biohimiki seljeriji, bagyr funksiýasynyň ähli elementlerini (17 zat), bagyr funksiýasyny (8 element), böwrek funksiýasyny (6 zat), miokard fermentini (5 element), gan lipidini (şol sanda) dürli usullar arkaly birnäçe biohimiki elementleri kesgitläp biler. 7 zat), belok (4 zat), amilaza we beýleki biohimiki kombinasiýa elementleri, şeýle hem islendik elementiň ownuk elementini tapyp biler.Gural işlemek aňsat we nusgalary biohimiki kesgitlemek üçin iň köp ulanylýan gural.

AU400: kolorimetriki hemişelik tizlik 400 synag / sag, ise600 synag / sag.Kiçi we orta kärhanalar üçin iň gowy saýlaw.
Öňdebaryjy tehnologiýa, ajaýyp dizaýn, ajaýyp ussatlyk we ygtybarly hil.
Bütin dünýäde tanalýan Japanaponiýa “Olympus Optical Co., Ltd.” iri we uly göwrümli önümçilik derňew gurallaryny işläp düzmek we öndürmek boýunça köp ýyllyk tejribäni birleşdirýär we AU400-i işe girizmek üçin iň täze sanly tehnologiýany ulanýar. doly awtomatiki biohimiki analizator

Optiki ýol ulgamy

Tolkun uzynlygy diapazonyny has giň we durnuklylygy ýokarlandyrmak üçin dünýäde öňdebaryjy klaster optiki ýoly we “Olimp” -yň golografiki örtük tehnologiýasy kabul edilýär.Speedokary tizlikli doly sanly tehnologiýa bilen utgaşdyrylanda, signal signaly enjamdaky sanly optiki süýüm arkaly iberilýär, bu dürli päsgelçilikleri ep-esli azaldýar, kesgitlemegiň takyklygyny we tizligini ýokarlandyrýar, ultra mikro kesgitlemäni amala aşyrýar we synag ukyby pesdir 150 μ l。
Termostatiki ulgam

Termostatiki suwuklygyň asyl aýlanyş ýyladyş tertibi gury howa hammamynyň we suw wannasynyň artykmaçlyklaryny birleşdirýär.Termostatiki suwuklyk, ýokary ýylylyk kuwwaty, güýçli ýylylyk saklaýyş energiýasy we poslamaýan suwuklykdyr, bu hemişelik temperaturany birmeňzeş we durnukly edýär.Mundan başga-da, kuwet hemişelik ulanylyp bilinýän we yzygiderli çalşyp bolmaýan gaty kwars aýnasydyr.

Gyssagly aýlaw stoly

22 sowadyjy enjam bilen sowadyjy enjam bilen islän wagtyňyz gyssagly nusgalary goýup bilersiňiz we goýmazdan we kalibrleýjileri goýup bilersiňiz.Highokary talaplar bilen has köp synag üçin amatly bolan islendik wagt emläk gözegçiligini we kalibrlemäni amala aşyryp biler.Mahabatyň “saç tüweleýjisi” funksiýasy bar, ol iş tejribesi bolmasa-da işi aňsatlyk bilen tamamlap biler.
Sanjym ulgamy

Halkara derejesinde meşhur nusga rack sanjym usulyny ulanyp, asyl ýygnamak gämisini amatly we çeýe enjamda gönüden-göni goýup bolýar.Nusgalary yzygiderli sanjyp biler.Şeýle hem, synagyň doly awtomatlaşdyrylmagyna esas döredýän doly ştrih koduny kesgitlemek ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.

Synag ulgamy

Synag iň soňky akylly howpsuzlyk ulgamy, synag päsgelçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolansoň, zond derrew hereketini bes edýär we duýduryş berýär.Synag zondy zond bloklaýjy duýduryş ulgamy bilen hem enjamlaşdyrylandyr.Synag nusgadaky palta, gan lipidleri, fibrin we beýleki maddalar bilen petiklenende, enjam awtomatiki duýduryş berer we zondy ýuwar, häzirki nusgadan geçer we indiki nusgany ölçer.
Garyşyk ulgamy

Üýtgeşik üç kelleli arassalaýyş garyşyk ulgamy, garyşyk çybyk mikro spiral poslamaýan polatdyr we suwuk ýelmeşmezlik üçin örtügi “TEFLON” -dan ýasalýar.Bir topar garyşanda, beýleki iki topar has köp garyşmagy, has arassalanmagy we haç hapalanmagyny azaltmak üçin bir wagtyň özünde arassalanýar.

operasiýa ulgamy

Operasiýa ulgamy, tor işini amala aşyrmak üçin has amatly Windows NT interfeýsi.Milli şekil dizaýny amatly, içgin we güýçli.Bu doly açyk reagent ulgamy we nusgalary isleg boýunça öňünden suwuklandyryp bolýar.Onlaýn operasiýa görkezmeleri, ýalňyş görkezmeler we ýalňyşlary dolandyrmak usullary operatorlara enjamy özleşdirmegi we kemçilikleri ýok etmegi aňsatlaşdyrýar.Gural, kompýuteriň akylly işleýşini amala aşyrmak üçin reagentleri, nusga raflary, synag belgilerini we synagdan geçirilmeli zatlary awtomatiki kesgitlemek üçin doly ştrih koduny kesgitlemek ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Uzakdan aragatnaşyk internet arkaly amala aşyrylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    :