kobas kobas analizatory Göçme doly awtomatlaşdyrylan himiýa analizatory lukmançylyk üçin Cobas C311

Gysga düşündiriş:

Cobas C 311 awtomatiki biohimiýa analizatory
Innowasiýa “Cobas c-pack Kit”

Pre Düzediş ýok, suwuk reagentler, ulanmak aňsat

Parameters Parametrler kagyzsyz awtomatiki usulda göçürildi

Storage Amatly ammar we has köp ýer tygşytlamak

Machine Maşynda ýokary durnuklylyk, masştabyň ýygylygy pes, reagentleri tygşytlamak vol üýtgemegiň we hapalanmagyň öňüni almak üçin membranany deşmek usuly;

Ob Kobas maşgala reagentleri umumy we netijeleri deňeşdirip bolýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

2021-9-22_16-51-48-6b1
2021-9-22_16-51-48-98b
2021-9-22_16-51-48-339
2021-9-22_16-51-48-adb

Ajaýyp öndürijilik

Gl Jemi gliklenen gemoglobin (HBAC) taslamasy
Ection Tapmak menýusy 100-den gowrak synag elementi bilen giňişleýin
Testing Takyk synag netijeleri
Standartlaşdyrma ulgam çözgütleri, gurallar + reagentler + kalibrleýjiler
Netijeleriň takyklygyny kepillendirýän yzarlanylýan biohimiki reagentler
Haç hapalanmagyny ýok etmek üçin aragatnaşyksyz ultramelewşe garyşyk tertibi
Serörite serum görkezijileri: lipemiki, gemolitik, sarylygy anyklamak
Haç hapalanmagynyň öňüni almak üçin akylly arassalama tertibi

Ösen dolandyryş bölümi

① Hytaýyň amaly interfeýsi (ýakyn wagtda)
② Windows XP operasiýa ulgamy, reňkli sensor halk, adaty klawiatura syçanjygy
③ Adamlaşdyrylan “Cobas” seriýaly programma üpjünçiligi, akylly ulalmak, hil gözegçiligi
④ Netijeleri saklamak maglumatlary gaty maglumatly we grafiki interfeýs düşnükli we işlemek aňsat

Köpugurly kesgitleme platformasy

Machine Bir maşyn köp ulanylýar: biohimiýa guraly, belli bir belok guraly, neşe konsentrasiýasy
Lip Ajaýyp doly toplumlaýyn lipid synag programmasy
Protein Belogy kesgitlemek üçin birmeňzeş immunoassaý

Toplumlaýyn funksiýa serum iş stansiýasy

170 170-den gowrak kesgitleýiş elementini öz içine alýan Cobas e 411 programma üpjünçiligi bilen Cobas 4000 ulgamyna birikdirildi.
Ob Cobas 4000 ulgamy nusga dolandyryşyny we maglumatlary dolandyrmagy üpjün edýär
Ote Uzakdan diagnoz goýmak, Cobas baglanyşyk parametrleri bilen baglanyşyk awtomatiki täzelenýär

Ulgam syn: doly awtomatlaşdyrylan, üznüksiz biohimiki derňew ulgamy
Synag tizligi: optiki tizlik 300 synag / sag;ISE tizligi 450 synag / sagat;
Reagent geçelgeleriň sany: 42 reagent hamster (optiki kesgitlemek);
ISE modul 3 kanal (elektrolitleri kesgitlemek)
Taslamanyň parametrleriniň sany: taslama parametrleri iň ýokary çözülip bilinýän 117;3 sanysy ISE;Hasaplaýyş elementleriniň 8-si,
Mysal görnüşi: serum, plazma, peşew, CSF, tutuş gan (HbA1c)
Giriş nusgasy: ýük göterijiligi: 53 sany daşarky halka
(Jemi 108 pozisiýa) içki tegelek 55
(daşky we içki halkalardaky ştrih-kodlar awtomatiki okalýar we nusgalar awtomatiki usulda tapylýar)
Hakykatdanam gyssagly gyssagly aýratynlyk, iş wagtynda islän wagtyňyz nusgalar goşup bilersiňiz
Turbanyň nusgasy: asyl turba: 5-10 ml;16 x 100, 16 x 75, 13 x 100, 13 x 75 mm
Mysal käsesi: 2,5 ml, mikrosel: 1,5 ml
Turbanyň käsesinde: 16 x 75/100 mm nusga turbanyň içinde ýerleşdirilip bilner
Bir käse standart däl turba ýerleşdirilip bilner
Tekiz aşaky turba ýerleşdirilip bilner
Mysal üçin reaksiýanyň ululygy: 1,0 - 35 μ 50. 0,1 μ L ädimde
Mysal üçin seýrekleme funksiýasy: 3 - 121 esse, eritme> = 100 μ L.
Palta tapmagyň aýratynlygy: bar
Iň pes nusga ölçegi: asyl turba: 700 μ l ;
Mysal käsesi: 100 μ l ;
Mikro kubok: 50 μ l
Ştrih kodunyň nusgasy: Kod 128;Codabar (NW7);5-den interleaved 2;39-njy kod
Ulgam interfeýsi: RS 232 seriýa interfeýsi, iki taraplaýyn baglanyşyk Kobas?Baglanyşyk maglumat stansiýasy we Kobas?elektron kitaphanasy

mmexport1632732536701
mmexport1632732444378
mmexport1632732527342
mmexport1632732529736

Uzakdan anyklaýyş interfeýsi we awtomatiki göçürip almak

Maglumat bazasy: 10000 adaty / gyssagly nusga
Analitik usuly: 1 ballyk ahyrky nokat usuly, 2 ballyk nyrh usuly, 2 ballyk nokat usuly, 3 nokat usuly, bir usuly bahalandyrmak, + serumu indeks usulyna baha bermek, boş usula baha bermek, B usuly we ş.m.
Kalibrleme usullary: çyzykly usul, çyzykly köp nokat usuly, K faktor usuly;
Iň köp 100 kalibrleýji deslapky programma we iň köp saklanylýan 180 kalibrleme egrisi bar;
Uptiýaçlyk toplumlar üçin kalibrleme maglumat funksiýasy;
Dürli nusga görnüşleri üçin iki dürli k-kalibrleme faktoryny kesgitläp bolýar
QC usuly: hakyky wagt QC, ýeke QC, jemlenen QC;
Iň köp 100 gözegçilik programmasy bar;
Kalibrleme ätiýaçlygy reagentleriň hiline gözegçilik etmekden goraýjy funksiýany ýerine ýetirýär
Awtomatlaşdyrylan QC ýerine ýetiriji funksiýalary
Test retest / refleks funksiýalary: awtomatiki, elde synag-retest funksiýalary

Ulgamyň awtomatiki hereketi

Tok / naprýa .eniýe: üýtgeýän AC3 / N / PE üýtgeýän 230/400 wolt
AC 110 V
Kuwwaty: 1.5 KVA
50/60 Hz + / - 0,5%
Suw / galyndylar: suwuň hil talaplary: steril deionizirlenen suw, iň ýokary garşylyk 1,0 μ S / sm
Suwuň sarp edilişi: sagatda 12 L-dan köp bolmaly däl
Suw basyşy: 0,5-3,5 kg / sm3 (49-343 kPa)
Suwuň temperaturasy: 15-30 ° C.
Hil akkreditasiýa ulgamy: GS, CE, UL, CU] 8 mesh 7un7654 土 3 5 4 么
Işleýiş şertleri: daşky gurşawyň temperaturasy: 15 - 32 ° C.
Daşky gurşaw çyglylygy: 30-85% (RH)
Atylylyk çykarylyşy: 2 kkal / sag
Sesi çykarmak: <65 dB
Fiziki ölçegleri: uzynlygy: 1338 mm ini: 855 mm beýikligi: 1262 mm
Agramy: 270 kg


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    :