Cobas E601 Doly awtomatlaşdyrylan floresan immunoassaý ulgam analizatory

Gysga düşündiriş:

Cobas E601, awtomatiki immun analizatory bolup, ol nusga plastinkasyndan, reagent plastinkadan, inkubasiýa plastinkasyndan, elektrohimiki kesgitleýiş ulgamyndan we kompýuter dolandyryş ulgamyndan durýar.Sagatda 170 synag, bu Abbott bilen eden işimizden iki-üç esse köp.Nusga ýerleşdirmekden ilkinji netijä çenli wagt, ölçeg elementine baglylykda 9 minut ýa-da 18 minut / 27 minut.75 nusgadan ýasalan rack hökmany däl.Asyl nusga alýan gämi gönüden-göni enjamda oturdylýar.Nusgalar guralyň işleýşine täsir etmezden yzygiderli ýüklenip bilner.Synag üçin islendik wagt gyssagly nusgalary goýup bolýar.25 dürli reagent ýerleşdirilip bilner, ozal reagentleriň saklanmagyny ýeňilleşdirmek üçin gurlan termostatiki ulgam bilen diňe 20 reagent ýerleşdirilip bilner.Reagent oňat durnuklylyga eýe bolup, 12-18 aýyň dowamynda 2-8 at derejesinde saklanyp bilner we reagent enjamda goýlandan soň 8 hepdäniň dowamynda netijeli saklanyp bilner.Awtomatiki 2d ştrih koduny kesgitlemek ulgamy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1
2
6
5

Roche Cobas C501 awtomatiki biohimiki analizatoryň tehniki parametrleri

gysgaça mazmun

Esassyz terezisi bolan modul kompozisiýasy.Ygtyýarly immun we elektrokimiluminesensiýa kesgitlemesi
Modullar, toplumlaýyn kesgitlemegi gazanmak we iş çykdajylaryny azaltmak;iş tertibi
Adaty biohimiki, elektrik mümkinçiligini berýän tötänleýin, islege bagly, doly awtomatiki derňew ulgamy
Taslama kesgitlemek we ş.m.
Spektrofotometri kesgitlemegiň ýörelgesi;
Goşmaça reagentleri, ülňüleri, gural bilen birmeňzeş markany üpjün etmek üçin yzygiderli ulgamlaýyn dizaýn
Dolandyryşlar;Reagent üçin yzarlaýyş resminamasyny bermäge ukyply;
Sanjym re modeimi, karusel we sikl ýol sanjymynyň ussat kombinasiýasy ýokary partiýa sanjymyny we ýiti bolmagyny kepillendirýär
Diagnostiki sanjym edilende biri-biriňiz bilen täsirleşmäň;
Dolandyryş tertibi Ethernet baglanyşygy modullaryň arasynda ulanylýar, sinhron däl öz-özüňi düzgünleşdirmegi optimizasiýa dolandyryş tertibi ulanylýar,
Efficiencyokary netijeliligi kepillendirýär, indi garaşylýan modul iş moduly re withimi bilen bilelikde ýaşaýar;
C501 we E601-den düzülen bir Cobas C6000 modul derňew ulgamy ulanyldy
Ulanyjylar toplumlaýyn derňew üçin has amatly we täsirli platforma üpjün edýärler.Giňeldilip bilner
Jyns, 7 utgaşma görnüşi bilen.Hemmesini anyklamak we işlemek üçin çykdajylary azaltmak
Diňe abatlamak üçin hyzmat şowsuzlygy moduly, galanlary
Modul adaty işe täsir edýär, adaty işe täsir etmezden;

Önümiň parametrleri

Geterogen immunoassaý ulgamy

NT-probNP, troponin T we beýleki ýürek belliklerine gözegçilik

Ganazlyk, osteoporoz, rak, endokrin we ýokanç keseller üçin 80-den gowrak synag

Her modulyň kesgitleme tizligi 170 synag sagadyna ýetip biler

Bir wagtyň özünde 25 taslamany / moduly derňäň

Haç hapalanmazlygy üçin bir gezek ulanylýan sorujy kellesi

Palta kesgitlemek funksiýasy

Derňew bölümi

Gözlemegiň tizligi 1000 synag / sag (adaty biohimiki 600 synag / sag, ISE 600 synagy
T / sag);Orta we iri hassahanalarda biohimiki synag göwrümleriniň zerurlyklaryny ýeterlik derejede kanagatlandyrmak üçin!Reagent kanallary 60 biohimiki reagent kanal, 3 ion kanal;
Awtomatlaşdyrylan işlemeler bar bolanda reagentleri awtomatiki çalşyp bolýar we boş enjamlar awtomatiki çykyp bilýär;
Ultrases garyndy tehnologiýasy, garyşyk barlaryň hapalanmagy bolmazdan, hyzmat we ölçegi peseldip, ädimme-ädim tehnologiýany alyp barýar
Şepagat uýalarynyň talaplary, suwuň sarp edilişini azaltmak (15 L / HRS) Roche tarapyndan üpjün edilen asyl goşmaça reagentleri / standartlary / dolandyryşlary optimal garyşdyrmak reagentine ýetiň.
Elektron kitaphanany dolandyrmak tertibi Elektron kitaphanany dolandyrmak tertibi ilkinji gezek dünýäde işlenip düzüldi we “Cobas” baglanyşyk bazasy arkaly hakyky wagtda elýeterlidir
Kagyzsyz amallar üçin reagent, kalibrleýji we hil maglumat täzelenmelerini kepillendiriň,
Bu amatly we çalt;Güýçli maglumat dolandyryş mümkinçilikleri we Cobas arkaly

Baglanyşyk uzakdan diagnoz goýmaga mümkinçilik berýär

Awtomatlaşdyrylan retest we awtomatiki retest gözden geçirmek we hakyky wagtda ýa-da köp mukdarda gözden geçirmek adaty bolmadyk netijeler üçin nusgalar üçin ýerine ýetirilýär;
Açyk kanallar 10-a çenli açyk kanal hödürleýär we ulanyjylar zerur bolanda özbaşdak programma edip bilerler;Esasy işleýiş reagent sowadyjy funksiýa, maglumatlary gaýtadan işlemek, saklamak we çykarmak, tötänleýin
Iş tertibi, gyssagly ileri tutulýan wezipe.Asyl synag turbasyny ulanyp, göni maşynda tapyp bolýar,
Mugt eritme nusgasy gönüden-göni kesgitlenip bilner we ş.m.El bilen öňünden duýdurmazdan ähli reagentler,
Uçardaky durnuklylyk döwri 2 aýa çenli dowam etdi.Düwürtigi ýüze çykarmak we ulgamy awtomatiki arassalamak
Bolup biler;

4
3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    :