baş_banner
Ilatyň saglyk zerurlyklaryna hyzmat edýän önümler.BSGG-nyň maglumatlaryna görä, bu önümler “elmydama, ýeterlik mukdarda, degişli dozalarda, kepillendirilen hil we ýeterlik maglumat bilen we şahsyýetiň we jemgyýetiň alyp biljek bahasyndan” elýeterli bolmaly.

Lýumensensiýa analizatory

 • Akylly öndürijilik synag enjamlary ulanylýar Beckman 2 immun analizatoryna girýär

  Akylly öndürijilik synag enjamlary ulanylýar Beckman 2 immun analizatoryna girýär

  Immunohimiluminesensiýa analizatory 2 immunologiýa ýörelgesine girýär
  -Antigen we antikor aýratyn baglanyşygy

 • Cobas E601 Doly awtomatlaşdyrylan floresan immunoassaý ulgam analizatory

  Cobas E601 Doly awtomatlaşdyrylan floresan immunoassaý ulgam analizatory

  Cobas E601, awtomatiki immun analizatory bolup, ol nusga plastinkasyndan, reagent plastinkadan, inkubasiýa plastinkasyndan, elektrokimiki kesgitleýiş ulgamyndan we kompýuter dolandyryş ulgamyndan durýar.Sagatda 170 synag, bu Abbott bilen eden işimizden iki-üç esse köp.Nusga ýerleşdirmekden ilkinji netijä çenli wagt, ölçeg elementine baglylykda 9 minut ýa-da 18 minut / 27 minut.75 nusgadan ýasalan rack goşmaça.Asyl nusga alýan gämi gönüden-göni enjamda oturdylýar.Nusgalar guralyň işleýşine täsir etmezden yzygiderli ýüklenip bilner.Synag üçin islendik wagt gyssagly nusgalary goýup bolýar.25 dürli reagent ýerleşdirilip bilner, ozal reagentleriň saklanmagyny ýeňilleşdirmek üçin gurlan termostatiki ulgam bilen diňe 20 reagent ýerleşdirilip bilner.Reagent oňat durnuklylyga eýe bolup, 12-18 aýyň dowamynda 2-8 at derejesinde saklanyp bilner we reagent enjamda goýlandan soň 8 hepdäniň dowamynda netijeli saklanyp bilner.Awtomatiki 2d ştrih koduny kesgitlemek ulgamy.

 • kobas kobas analizatory Göçme doly awtomatlaşdyrylan himiýa analizatory lukmançylyk üçin Cobas C311

  kobas kobas analizatory Göçme doly awtomatlaşdyrylan himiýa analizatory lukmançylyk üçin Cobas C311

  Ştrih kodunyň nusgasy: Kod 128;Codabar (NW7);5-den interleaved 2;39-njy kod
  Ulgam interfeýsi: RS 232 seriýa interfeýsi, iki taraplaýyn baglanyşyk Kobas?Baglanyşyk maglumat stansiýasy we Kobas?elektron kitaphanasy
  Uzakdan anyklaýyş interfeýsi we awtomatiki göçürip almak
  Maglumat bazasy: 10000 adaty / gyssagly nusga
  Analitik usuly: 1 ballyk ahyrky nokat usuly, 2 ballyk nyrh usuly, 2 ballyk nokat usuly, 3 nokat usuly, bir usula baha bermek, + serumu indeks usulyna baha bermek, boş usula baha bermek, B usuly we ş.m.
  Kalibrleme usullary: çyzykly usul, çyzykly köp nokat usuly, K faktor usuly;
  Iň köp 100 kalibrleýji deslapky programma we iň köp 180 kalibrleme egrisi

 • Ulanylýan Cobas C501 Bütin maşyn Ikinji el maşyn tehniki gural

  Ulanylýan Cobas C501 Bütin maşyn Ikinji el maşyn tehniki gural

  Cobas C501 awtomatiki biohimiki analizator, zardyň, plazmanyň, peşewiň, serebrospinal suwuklygyň we beýleki nusgalaryň biohimiki görkezijilerini kesgitlemek üçin ulanylýar.Şol sanda: bagyr funksiýasy (ALT, AST, ALP, GGT, TBA, CHE, TP, ALB, TBIL, DBIL, IBIL);Goşmaça nusga ulgamy (boş ýer keramiki klapan ýadrosy hiç haçan geýmeýär) we beýleki usullar, böwrek funksiýasy (BUN, CRE we UA), gan glýukozasy, gan ýagy (CHO, TG, HDL-C, LDL-C, APO A1, APO B) ), yz elementleri (Ca, P, Mg), ýürek fermentleri (CK, CK-MB, LDH we HBDH), aşgazan asty mäziniň funksiýasy (AMY) we beýleki zatlary ýüze çykarmak.

 • Asyl ulanylan kobas e411 analizator kobas E411 himiýa-immunossaý analizator kobas himiýa analizatorlary gowy ýagdaýda

  Asyl ulanylan kobas e411 analizator kobas E411 himiýa-immunossaý analizator kobas himiýa analizatorlary gowy ýagdaýda

  Aýratynlyk kobas e 411 analizatorSistema Tötänleýin giriş üçin doly awtomatlaşdyrylan, immunoassaý analizator

  ECL esasly immunoassaýlary gaýtadan işlemek (kobas e ulgam formaty)

  Modullaryň görnüşleri 1. cobas e 411 disk analizatory
  2. cobas e 411 rack analizatory
  3. Goşmaça ulgam tablisasy (şkaf);Goşmaça ulgam tablisasyny giňeltmek (printer üçin)
  Ulgam goşundylary

  Analitik bölümi we ýöriteleşdirilen ulanyjy interfeýsini öz içine alýan skameýkanyň ýokarky analizatory

  Ulgam interfeýsleri RS232 seriýa interfeýsi, iki taraplaýyn

  Giriş 86 sagada çenli

  Reagent kanallaryň sany

  Iň köp 18 synag üçin 18 kanal (reagent ýeri)

  Programmirläp boljak synag parametrleri
  N / A, programmirleme-ýüklemek (PBT) düşünjesi, amaly maglumatlar reagent paketiniň (RP) 2D ştrih-kodundan gurallaryň maglumatlar bazasyna operatoryň päsgel bermezden geçirilýär.

 • Cobas E601 Doly awtomatlaşdyrylan floresan immunoassaý ulgam analizatory

  Cobas E601 Doly awtomatlaşdyrylan floresan immunoassaý ulgam analizatory

  Roche Cobas C501 awtomatiki biohimiki analizatoryň tehniki parametrleri
  Esassyz terezisi bolan modul kompozisiýasy.Ygtyýarly immun we elektrokimiluminesensiýa kesgitlemesi
  Modullar, toplumlaýyn kesgitlemegi gazanmak we iş çykdajylaryny azaltmak;iş tertibi
  Adaty biohimiki, elektrik mümkinçiligini berýän tötänleýin, islege bagly, doly awtomatiki derňew ulgamy
  Taslama kesgitlemek we ş.m.

 • kobas kobas analizatory Göçme doly awtomatlaşdyrylan himiýa analizatory lukmançylyk üçin Cobas C311

  kobas kobas analizatory Göçme doly awtomatlaşdyrylan himiýa analizatory lukmançylyk üçin Cobas C311

  Cobas C 311 awtomatiki biohimiýa analizatory
  Innowasiýa “Cobas c-pack Kit”

  Pre Düzediş ýok, suwuk reagentler, ulanmak aňsat

  Parameters Parametrler kagyzsyz awtomatiki usulda göçürildi

  Storage Amatly ammar we has köp ýer tygşytlamak

  Machine Maşynda ýokary durnuklylyk, masştabyň ýygylygy pes, reagentleri tygşytlamak vol üýtgemegiň we hapalanmagyň öňüni almak üçin membranany deşmek usuly;

  Ob Kobas maşgala reagentleri umumy we netijeleri deňeşdirip bolýar

 • Asyl ulanylan kobas e411 analizator kobas E411 himiýa-immunossaý analizator kobas himiýa analizatorlary gowy ýagdaýda

  Asyl ulanylan kobas e411 analizator kobas E411 himiýa-immunossaý analizator kobas himiýa analizatorlary gowy ýagdaýda

  Ulgam Tötänleýin girmek üçin doly awtomatlaşdyrylan, immunoassaý analizatory
  ECL esasly immunoassaýlary gaýtadan işlemek (kobas e ulgam formaty)

   

  Modullaryň görnüşleri

  1. cobas e 411 disk analizatory

  2. cobas e 411 rack analizatory

  3. Goşmaça ulgam tablisasy (şkaf);Goşmaça ulgam tablisasyny giňeltmek (printer üçin)

 • Ulanylýan Cobas C501 Bütin maşyn Ikinji el maşyn tehniki gural

  Ulanylýan Cobas C501 Bütin maşyn Ikinji el maşyn tehniki gural

  Roche Cobas C501 awtomatiki biohimiki analizatoryň tehniki parametrleri
  Esassyz terezisi bolan modul kompozisiýasy.Ygtyýarly immun we elektrokimiluminesensiýa kesgitlemesi
  Modullar, toplumlaýyn kesgitlemegi gazanmak we iş çykdajylaryny azaltmak;iş tertibi
  Adaty biohimiki, elektrik mümkinçiligini berýän tötänleýin, islege bagly, doly awtomatiki derňew ulgamy
  Taslama kesgitlemek we ş.m.

: