Dogry biohimiki analizatory nädip saýlamaly

Biohimiýa seljerijileri, kliniki himiýa analizatorlary diýlip hem tanalýar, gan ýa-da peşew ýaly biologiki nusgalarda metabolitleri ölçemek üçin ulanylýar.Bu suwuklyklaryň derňewi köp keselleri anyklamaga mümkinçilik berýär.Şeýle analizatory ulanmagyň mysaly, böwregiň süzgüç ukybyna baha bermek üçin peşew kreatinini ölçemekdir.
Biohimiki analizator saýlanylanda, analiz awtomatizasiýasynyň zerurdygyny ýa-da ýokdugyny, reagentleriň aýratynlygyny we ölçeg takyklygynyň derejesini göz öňünde tutmak möhümdir.Ectionüze çykaryş göwrümini hem göz öňünde tutmak möhümdir (bir wagtda derňelýän nusgalaryň iň köp mukdary).

Biohimiki analizator tarapyndan haýsy ölçeg usuly ulanylýar?

Birnäçe analitiki ölçeg usullary bar.Olary iki kategoriýa bölmek bolar:

Optiki usul:
Kolorimetriýa: Bu iň köp ulanylýan usul.Reňk reaksiýasyny döretmek üçin nusgany degişli reagent bilen garmaly.Analitiň konsentrasiýasy alnan reňkiň intensiwligini kesgitleýär.
Fotometriýa: ýagtylyk çeşmesi degişli tolkun uzynlygy bilen nusga boýunça proýesirlenýär, nusganyň beýleki tarapynda ýerleşdirilen fotodetektor bolsa ýagtylygyň siňdiriş mukdaryny ölçýär.Bu, analitigiň nusgadaky konsentrasiýasy bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.Ine birnäçe ýörelge: siňdiriş (gurşawyň ýagtylygy siňdirmek ukyby), bulaşyklyk (suwuk gurşawda saklanan bir maddanyň öndürýän bulaşyklygyny ölçeýär), floresan (bir tolkun uzynlygynda bir maddanyň siňdirýän we beýlekisinde çykýan ýagtylygyň mukdary) ).

Elektrokimiki usullar:
Göni potensiometriýa: ion saýlaýjy elektrodlar (ISE) esasan nusgalarda ionlaryň mukdaryny kesgitlemek üçin giňden ulanylýar.Bu usul natriý, kaliý, hlorid we litiý ionlaryny kesgitlemek üçin işlenip düzüldi.Ion saýlaýjy elektrod, ionyň saýlama membranasyndan akýan toky ölçemek arkaly erindäki ionlaryň konsentrasiýasyny kesgitlemäge ukyply datçikdir.
Gytaklaýyn potensiometriýa: bu usul ion saýlaýjy elektrody hem ulanýar.Köp sanly gözleglere mümkinçilik berýär we köplenç merkezleşdirilen barlaghanalarda ulanylýar.Göni potensiometriýadan tapawutlylykda, netijeleri beýan etmek üçin molaritde görkezilen deslapky suwuklygy talap edýär.
Biohimiki analizatorlar birnäçe ölçeg ýörelgelerini berip bilerler.

Biohimiki analizatorlar üçin haýsy wariantlar bar?

Käbir modeller adaty analizatorlara garanyňda has giňişleýin derňew görnüşlerini hödürleýär.Immunologiýa, endokrinologiýa, toksikologiýa we onkologiýa ýaly hünär ugurlarynda ulanylyp bilner.Bazarda 100-e çenli derňew görnüşine mümkinçilik berýän modeller bar.Iş prosesini optimizirlemek üçin kliniki himiýany we immunoassaý nusgalaryny bir wagtda gaýtadan işleýän ulgamlar hem bar.Şeýlelik bilen, dürli modullaryň arasynda nusgalary gaýtadan işlemegiň zerurlygy ýok.

habarlar2


Iş wagty: Iýun-02-2022
: