Göçme himiki analizator Ikinji el bio-himiki ulgam analizatory Au680

Gysga düşündiriş:

Awtomatlaşdyrylan biohimiki analizator (Beckman Coulter au680)
Au680 doly awtomatlaşdyrylan biohimiýa analizatory, iri we adaty Hytaý lukmançylyk hassahanalarynda barlaghanalar üçin, şeýle hem iri lukmançylyk edaralarynda hünärmen ýa-da gyssagly derňewçiler üçin iş biohimiki analizatorydyr.Au680 doly awtomatlaşdyrylan biohimiki analizator, 800 fotometrik synag / sagada we 600 elektrolit synag sagadyna çenli derňew tizligi bilen doly sanly umumy tehnologiýany (gözegçilik meýdany ulgamy tehnologiýa edip biler) biohimiki derňew ulgamyna ulanýar.Mundan başga-da, 63 onlaýn synag elementi, ösen ýol dizaýny (ýeke-täk synag-retest ýoly) bilen bilelikde, au680 doly awtomatlaşdyrylan biohimiýa analizatoryna laboratoriýaňyzyň synag zerurlyklaryny doly kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

AU680
au680

gudratygüýçli

AU640-nyň soňky nesli bilen deňeşdirilende, au680 doly awtomatlaşdyrylan biohimiki analizator has köp taraply we doly işleýär, "" gelýänleriň hemmesi "tehnologiki düşünjesini özünde jemleýär.
Has ygtybarly dolandyryş ulgamy
• pyçak, garyşyk we fotometriýa tehnologiýasyny ulanyp takyklygy ýokarlandyrmak
• mod - ification şowsuz sebitleri çalt açmak üçin paralel işleýär

Moreene-de 2 sany miniatýurlaşdyrylan ýüklemek usuly
• nusga: iň az ýük 1,6 μ L (ädim 1.0 μ L)
• reagentler: iň az ýük 15 μ L çenli

Moreene-de 3 takyk reaksiýa kolorimetriki ulgam
• iň pes reaksiýa göwrümi: 120 μ L.
• siňdiriş aralygy: 0-3.0 ABS

Na, K, CI ISE üçin ýene 4 sany durnukly elektrod ulgamy
• uzak ömür
• gytaklaýyn usul
• erkin elektrodlar

Has giňişleýin 5 menýu
• reagent bitleri: 108 R1 + R2
• bir wagtda analiz edilip bilinýän zatlar: 63 zat

6 has akylly kesgitlemek programmasy
• köpürjikli akylly päsgelçilik
• akylly haç hapalanmasy
• akylly suwuklyk derejesini lokalizasiýa kesgitlemek

7 sany ösen OS
• täze grafiki ulanyjy interfeýsi (GUI)
• ýagdaý ýagdaýyna gözegçilik

ygtybarly

Au680 doly awtomatlaşdyrylan biohimiki analizator, AU640 biohimiki analizatorynyň asyl durnukly we amaly tehniki aýratynlyklaryna eýe bolup, ulanyjylary üznüksiz goramagy üpjün edýär.
1 ajaýyp nusga ulgamy
• sanjymyň rack track görnüşini nusga alyň, garaşsyz synag-retest ýoluny goşuň
• Islendik wagt gyssagly nusgalary, kalibrleýjileri we dolandyryşlary barlamaga mümkinçilik bermek üçin sowadyjy bilen ýeke özi sanjym ediň.
• goşa sanjym ulgamy ulanyjynyň isleglerini hemmetaraplaýyn kanagatlandyrýar, sanjymy has amatly, çeýe we has ygtybarly edýär

2 gan damarlaryny kesgitlemek ulgamy
Derňewi has takyk etmek üçin gan damarlary awtomatiki synag edildi

3 doly yzarlamak
Netijeleri has takyk etmek üçin ýoldaş kalibrleýjileri, konsentrirlenen suwuk reagentleri we dolandyryşlary üpjün ediň

4 täsin garyş ulgamy
Köp kelleli goşa arassa ýuwujy ulgam, has ýeterlik garyşmagy, has arassa ýuwmagy we pes haç hapalanmagyny kepillendirýär.

Patentlenen tehnologiýa üçin 5 termostatiki ulgam
Merkezleşdirilen gury howa hammamynyň we suw wannasynyň artykmaçlyklary ,: durnuklylyk, tehniki hyzmat etmek we sarp etmezlik

6 optiki ulgam
Ösen optoelektroniki sanly göni öwrülişik we klaster nokadynyň ýagtylyk çeşmeleri

Ykdysadyýet

Au680 doly awtomatlaşdyrylan biohimiki analizator ulanyjylara has tygşytly peýdalanmagy hödürleýär
1 az reagent dozasy we reaksiýa göwrümi
• iň az nusga ýükleme göwrümi: 1,6 μ L.
• iň az reagent ýükleme göwrümi: 15 μ L.
• iň pes reaksiýa göwrümi: 120 μ L.

2 az sarp edilýän material
• yzygiderli barlamak üçin diňe bir ýuwmak çözgüdi zerur
• saklamak we dolandyrmak çykdajylaryny azaltmak


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    :