Sysmex Kx21 Kx21sysmex Himiýa analizatory Kliniki kliniki gan kliniki himiýa biohimiýa analizatory Sysmex Kx21

Gysga düşündiriş:

SYSMEX KX-21N awtomatiki gematologiýa analizatory, Hytaý bazarynda gematologiýa analizatorynyň iň meşhur üç görnüşidir.Kx-21 takyk kesgitlemegiň netijelerini üpjün etmek üçin wagt mukdary bilen birleşdirilen SRV aýlanýan klapan gany bölmek, awtomatiki araçäk markeri, diafragma nasosy tehnologiýasyny ulanman, eýsem hytaý operasiýa interfeýsiniň aýratynlyklaryna hem eýe, sianid reagenti we beýleki howpsuzlyk we amatlylygy.1996-njy ýylda Hytaýda hasaba alnandan bäri, kX-21 3000 töweregi ulanyjy tarapyndan saýlandy.2000-nji ýylda SYSMEX asyl KX-21-iň ähli artykmaçlyklaryna miras galan we laboratoriýanyň maglumat dolandyryş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin maglumatlary saklamak we torlaýyn çykyş funksiýalaryny kämilleşdiren KX-21N kämilleşdirilen modeli hödürledi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1
6
5

Önümiň beýany

● 19 synag netijesi we RBC, PLT, WBC gistogrammalary

Kx-21n tutuş gan we periferiýa gany öňünden kesgitlemegiň iki kesgitleme usulyny kabul edýär, bularyň ikisi hem 19 sany gan parametrini alyp biler: CBC (WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT);Leýkosit üçlüginiň netijeleri (BLT, #);Neut%, #;Garyşyk%, #);RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR.

Chinese Doly hytaý displeý interfeýsi, işlemek aňsat

Kx-21n kesgitlemegiň netijeleri LCD ekranda görkezilip bilner we gurlan termiki printer tarapyndan çykarylyp bilner.Gural şertlere gözegçilik we adaty bolmadyk duýduryş funksiýasyna eýedir we gündelik tehniki hyzmat etmek gaty amatly.Enjamda saklanylýan 300 synag netijesi (gistogrammalary hem goşmak bilen) we hil gözegçilik faýllarynyň iki görnüşi bar, X-Bar we LJ.

Quant mukdar takyklygyny üpjün etmek üçin SRV aýlaw klapan tehnologiýasy

Nusgalaryň gany bölmek tapgyrynda, KX-21N SYSMEX bäş klassifikasiýa önümi tarapyndan kabul edilen ýokary takyk keramiki aýlaw klapanyny kabul edýär.Ganyň bölünmeginiň takyklygyny üpjün etmekden başga-da, kX-21N nusga köpürjikleri ýaly faktorlaryň päsgelçiligini hem ýok edip biler.Mundan başga-da, kesgitlemek bölüminiň mukdar tarapynda KX-21N iki mukdar tehnologiýasyny birleşdirýän usuly ulanýar: diafragma nasosynyň hemişelik göwrümi we wagt akymynyň tizligine gözegçilik.

● Howpsuz işlemek, daşky gurşawy goramak

Howpsuzlyk nukdaýnazaryndan, KX-21N sanjym iňňesiniň içinden we daşyndan awtomatiki ýuwmak funksiýasyny kabul edýär.Mundan başga-da, gemoglobini ýüze çykarmak ýörelgesi ekologiýa taýdan arassa dördünji amin gemoglobin usulyny kabul edýär we sianid bolmadyk reagentler operatorlar üçin has ygtybarly we daşky gurşawa zyýansyzdyr.

● Maglumat çykarmak we aragatnaşyk

Gurlan termiki printer çap etmegiň netijelerinden başga-da, KX-21N daşarky printerleriň dürli görnüşlerine gönüden-göni birikdirilip bilner.LAN interfeýsi (TCP / IP maglumatlary çykarmak protokoly) arkaly, KX-21N maglumatlary çykarmak we paýlaşmak üçin laboratoriýa toruna aňsatlyk bilen birigip bilýär.

Önüm maglumatlary üçin habarlaşmak üçin maglumatlar

Hisun Wellcome KX-21 / 21n gan analiz ulgamy

Marka: Hison Wellkom
Model: KX-21 / 21N
Daşky gurşawyň temperaturasy: adaty atmosfera temperaturasy
Enjamy özleşdirmek: ýok
Iş temperaturasy: adaty atmosfera temperaturasy
Gelip çykan ýeri: Japanaponiýa
Öndüriji: Hison Wellkom

Arza

Bu baha fon randomizasiýasy, hiç hili hakyky baha berilmeýär, maslahatlaşmak üçin Bochum medisina çagyryşyna hoş geldiňiz!
Sysmexkx-21n doly awtomatlaşdyrylan gematologiýa analizatory, Hytaý bazarynda bar bolan üç üçburç gematologiýa analizatorynyň biridir.KX-21, hytaý operasiýa interfeýsinde, sianid erkin reagentlerde we ş.m. howpsuzlyk we amatlylyk aýratynlyklaryna eýedir, SRV aýlaw klapan gany bölmek, awtomatiki bellik, diafragma nasosy bilen birleşdirilen usul bilen kepillendirilen kesgitleme netijelerinden başga. wagt mukdary we jemi 3000 töweregi maşgala 1996-njy ýylda Hytaýda elýeterli bolanyndan bäri KX-21-ni saýlady. 2000-nji ýylda Sysmex asyl KX-21-iň ähli artykmaçlyklaryny miras almakdan başga-da kämilleşdirilen KX-21N modelini hödürledi. laboratoriýanyň maglumatlary dolandyrmak zerurlygyny kanagatlandyrmak üçin maglumatlary saklamak we torlaýyn çykyş funksiýasyny hem güýçlendirdi.

● 19 synag netijesi we RBC, PLT, WBC gistogrammalary

KX-21N, tutuş gan we periferiýa gany ulanyp synag edildi Iki synag re usingimi, bar bolan 19 sany gan parametri ulanylýar: CBC (WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT);Leýkosit üçlüginiň netijeleri (lenfo% ,; neýt% ,; garyşyk%,);We rdw-sd, rdw-cv, PDW, MPV, P-LCR

Chinese ähli hytaý dilinde görkezilen interfeýs, adaty däl we amatly amal

KX-21N kesgitleme netijeleri LCD ekranda görkezilip bilner we gurlan termiki printer tarapyndan eksport edilip bilner.Gural döwlet gözegçiligi we adaty bolmadyk duýduryş funksiýalaryna eýedir we gündelik tehniki hyzmat etmek gaty amatly.Enjam 300 sany kesgitleme hökmünde (gistogrammalary öz içine alýar) iki sany hil gözegçilik faýly, X-bar we lj bilen saklandy.

● SRV aýlaw klapan tehnikasynyň mukdary kepillendirilýär

Ganyň bölünişiniň nusgasynda, KX-21N, Sysmex tarapyndan bäş sany klassifikasiýa önümi üçin kabul edilen ýokary takyk keramiki aýlaw klapanlaryny ulanýar, üç bölek bölüniş dizaýny we orta bölümiň gan nusgasy nusga köpürjikleri ýaly faktorlaryň päsgelçiligini aradan aýyryp biler. ganyň bölünmegini kepillendirýär.Mundan başga-da, KX-21N iki sany kesgitleme usulynyň: diafragma nasosynyň göwrüminiň we wagt akymynyň gözegçiliginiň kömegi bilen ýüze çykaryş bölüminde kesgitlenildi.

Safe howpsuz we ekologiýa taýdan arassa işlemek

Howpsuzlyk nukdaýnazaryndan, KX-21N sanjym iňňesiniň içki we daşarky diwarlarynyň awtomatiki ýuwmak funksiýasyny ulanýar.Mundan başga-da, gemoglobini ýüze çykarmak ýörelgesi ekologiýa taýdan arassa dörtlük amin duzy gemoglobin usulyny ulanýar, sianid ýok reagentler operatorlar üçin has ygtybarly we ekologiýa taýdan has amatly.

● maglumatlary çykarmak we aragatnaşyk

Gurlan termosensiw printer çap etmegiň netijelerinden başga-da, KX-21N daşarky printerleriň dürli modellerini birikdirmek has gönümel.LAN interfeýsi (TCP / IP maglumatlary çykarmak protokoly) arkaly, KX-21N maglumatlary çykarmak we paýlaşmak üçin laboratoriýa toruny aňsatlyk bilen birikdirip biler.

4
3
2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    :